Courses 
Орындау өндірісі/Исполнительное производство
ҚР қылмыстық атқару құқығы/Уголовно исполнительное право РК
Сот дәледеу теориясы/Теория судебного доказательства
Сот ісін жүргізудің инновациялық әдістемесі/Инновационная методика проведения суда
Кеден ісі/Таможенное дело
ҚР кеден құқығы/Таможенное право РК
ҚР Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы/Право социального обеспечения
ҚР еңбек құқығы/Трудовое право
ҚР әкімшілік іс жүргізу құқығы/Административное процессуальное право РК
ҚР әкімшілік құқығы/ Административное право РК
Жедел іздестіру қызметі/Оперативно розыскная деятельность
ҚР құқық қорғау органдары/ Правоохранителььные органы РК
ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)/ Уголовное право РК (особенная часть)
ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім)/Гражданское право (особенная часть)
ҚР Конституциялық құқығы/Конституционное право